P R O V O Z N Í   Ř Á D

Dětský koutek je pro děti  bez doprovodu rodičů ..... Děti mohou v průběhu pobytu využívat veškeré vybavení dětského koutku. Je jim také poskytováno základní hygienické ošetření.

 

Po přijetí do dětského koutku jsou evidovány  potřebné údaje -  jméno a příjmení dítěte, datum narození, zdravotní pojišťovna, bydliště, jméno, příjmení osoby, která dítě předává, tel. spojení, zdravotní stav dítěte, popřípadě jiné důležité údaje. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 SBb. o ochraně osobních údajů.

 

Dítě předáváme  osobě, která dítě přivedla a je u nás registrovaná. Při převzetí dítěte jinou  nahlášenou osobou/nutno nahlásit při příjmu dítěte/ je potřeba se prokázat občanským  průkazem či jiným dokladem totožnosti vydaným státem. Doprovod nesmí být mladší 18 let věku. Osoba, která dítě přebírá, potvrzuje podpisem, že je dítě v pořádku, bez újmy či zranění.

 

Pokud není dítě vyzvednuto do konce otevírací doby -  kontaktujeme odpovědnou osobu telefonicky. Pokud ani přesto není dítě vyzvednuto do 30 minut (není-li po telefonu dohodnuto jinak), vyrozumíme příslušný odbor sociální správy či policie. V tomto případě bude naúčtovaná cena se 100%ní přirážkou.

 

Po celou dobu pobytu dítěte pracovníci  zajišťují hlavně jejich bezpečnost a zabraňují samovolnému úniku z dětského koutku. O Vaše děti se stará personál, který je náležitě proškolen a má praxi v práci s dětmi.Vychovatelé doprovází děti na toaletu, dohlíží při použití toalety a následné hygieně. Při znečištění dítěte zajistí hygienické ošetření dítěte.

 

Pitný režim a občerstvení dětí

Dětem není zajištěno občerstvení personálem dětského koutku, je možná konzumace vlastní donesené svačinky, za jehož kvalitu nepřijímá zodpovědnost personál dětského koutku. Pro dodržení pitného režimu je v koutku zajištěna pitná voda.

 

Nepřijímáme děti nachlazené nebo s infekčními nemocemi. Toto opatření je v zájmu všech návštěvníků dětského koutku. Doufáme, že jej pochopíte. Alergie i  jiná stálá onemocnění a zdravotní problémy nahlaste při příjmu dítěte. Za případné pozdější onemocnění dítěte nenese personál DK odpovědnost.

 

Ničení vybavení herny je nepřípustné. Případné škody nebo opravy budou účtovány rodičům nebo zákonným zástupcům

Chobotnička ani  její  personál není odpovědná za případné znehodnocení přinesených vlastních hraček. 

Za dítě, které není svěřeno na hlídání personálu DK, odpovídají rodiče nebo zákonní zástupci. Za případné úrazy není personál DK odpovědný

 

Personál dětského koutku zajistí první pomoc, jsou také okamžitě informováni rodiče, v případě nutnosti přivolána záchranná služba. O každém úraze je proveden zápis. Dětský koutek je vybaven lékárničkou, která je vždy řádně doplňována a kontrolována.

 

Děkujeme za přečtení a dodržení provozního řádu.